Eerste hulp bij het isoleren van uw woning!

Op Isolerendoejezo.nl leest u hoe u met het zelf na-isoleren van uw huis een fikse energiebesparing realiseert. Een huis isoleren verdient zich namelijk snel terug en vergroot bovendien het wooncomfort aanzienlijk.

Isoleren voor het milieu

Milieuvriendelijk en duurzaam isoleren wint terrein

De belangstelling voor milieuvriendelijk isoleren neemt de laatste jaren sterk toe. Energie besparen is op zich natuurlijk al heel goed voor het milieu maar voor steeds meer mensen is dat niet meer genoeg. Als het kan, moet ook de gebruikte isolatietoepassing zelf duurzaam zijn.

Duurzaamheid is een breed begrip. De een neemt er genoegen mee dat het menselijk gedrag dan in evenwicht is met wat de planeet aan consumptiegedrag kan verdragen, een ander neemt daarin ook het respect voor elkaar, voor dieren en de wereld als geheel mee. Weer anderen zoeken het in een zo groot mogelijke harmonie van de mens met de natuur. Daarnaast is gezondheid een aspect dat kan worden meegenomen in het containerbegrip duurzaamheid.

Wegingsfactoren voor milieuvriendelijk isoleren

De meningen over wat milieuvriendelijk isoleren inhoudt zijn niet eenduidig. Wie groen en duurzaam wil isoleren kan onder andere rekening houden met de volgende factoren:

  • Isolatiewaarde
  • Ecologische voetafdruk
  • Ecologische schade
  • Verspilling
  • Menselijke solidariteit
  • Gezondheid
  • Levensduur
  • Recyclebaarheid

In de eerste plaats gaat het om de isolatiewaarde. Per oppervlakte is het van belang te kijken naar het benodigde gewicht of volume. Dat is dan de maat om de andere wegingsfactoren tegen af te zetten.

Ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk kan gezien worden als een maat voor de hoeveelheid ruimte die per persoon, goed of organisatie nodig is om alles wat die eenheid verbruikt te kunnen produceren. Deze impact voor het milieu wordt uitgedrukt in een getal (mondiale hectares) per jaar. In het getal worden onder andere het gebruik van grondstoffen meegenomen maar bijvoorbeeld ook de benodigde energie die voor het delven en distributie nodig is. Naast CO2 uitstoot wordt ook de afvalverwerking verwerkt in de berekening van de ecologische voetafdruk.

Sommige natuurlijke isolatiematerialen kunnen een zware ecologische voetafdruk hebben. Andersom kunnen kunstmatig gefabriceerde isolatieproducten soms geheel bestaan uit gerecycled materiaal.

Ecologische schade

Het gebruik van grondstoffen, natuurlijke materialen en de vervaardiging van industriële producten heeft soms meer impact dan het verbruik alleen. Er kan onherstelbare schade ontstaan door verontreiniging, verzuring of verdroging. Biotopen en landschappen kunnen door grondstofwinning worden aangetast.

Verspilling

Het winnen van grondstoffen, het verzamelen van materialen, het maken van producten legt allemaal beslag op het milieu en kost energie. De verwerking ervan als afval doet dat ook nog een keer. Niet gebruikte (rest)materialen worden daarom beschouwd als een overbodige belasting van het milieu.

Solidariteit

Een groeiende groep mensen neemt ook brede maatschappelijke thema’s mee in de discussie over duurzaamheid. Steeds meer consumenten willen daarom weten hoe en door wie grondstoffen gewonnen zijn en producten vervaardigd worden. Zij willen bijvoorbeeld in hun bestedingen geen bijdrage leveren aan uitbuiting van arbeidskrachten en voelen zich als consument verantwoordelijk voor eventuele verschillen tussen arm en rijk.

Gezondheid

Gezondheid en duurzaamheid zijn naadloos aansluitende begrippen. Gezondheid gaat over goed leven en duurzaamheid over een leefbare omgeving voor nu én voor toekomstige generaties.

Ten aanzien van isolatieproducten zijn er twee gezondheidsaspecten. In de eerste plaats het product zelf. Is het materiaal veilig voor mens, dier en milieu? Bij veiligheid kan niet alleen gedacht worden aan de brandwerendheid. Hoewel het ene product minder goed brandt dan het andere, kan een minder brandbaar product weer aanzienlijk schadelijker rook opleveren.

In de tweede plaats gaat het om het effect van het materiaal op het leefmilieu van een woning. Het zogenaamde dampopen bouwen is allang geen exclusief uitgangspunt meer voor zogenaamde ecobouwers.

De gedachte achter dampopen bouwen is dat een luchtdicht verpakte woning een ongezond binnenklimaat oplevert. Een dampopen huis reguleert zichzelf en heeft een meer constante binnenatmosfeer (let wel: ventileren met ramen en deuren blijft onder alle omstandigheden belangrijk). De nadelen van dampdichte materialen worden bij nieuwbouwwoningen opgelost met een mechanisch ventilatiesysteem (balans ventilatie), wat ook niet iedereen prettig vindt.

Ook het (enigszins) ventileren van een eventueel aanwezige kruipruimte is aan te bevelen, dit om de radongassen uit de grond en het grondwater naar buiten af te voeren. Overigens is het ventileren van de kruipruimte verplicht als er zich gasleidingen onder de begane grond vloer bevinden.

Dampopen isoleren kan overigens ook met sommige kunstmatig vervaardigde materialen, die prijstechnisch in vergelijking met de isolatiewaarden vaak voordeliger zijn, soms extreem duurzaam en in sommige gevallen vervaardigd van gerecycled materiaal.

Levensduur

Bij producten met een lange levensduur kan de milieubelasting voor de productie en het aanbrengen ervan verdeeld worden over een groter aantal jaren. Dat geldt ook voor de verwijdering van het materiaal en voor de verwerking als afval.

Voor isolatieproducten is het ook heel belangrijk in welke mate de isolatiewaarde afgezet tegen de behouden blijft. Sommige isolatiematerialen verliezen naar verloop van tijd iets van hun isolerende waarde. Dat kan omdat het materiaal (drijf)gassen verliest, of omdat ze kwetsbaarder zijn voor bijvoorbeeld vocht of ongedierte. De kwaliteit van het ene product kan in vergelijking met het andere daarmee in de loop der tijd sterk aan kwaliteit inboeten, al dan niet afhankelijk van de omstandigheden. Soms gebruiken leveranciers chemicaliën om een product te beschermen tegen aantasting van buitenaf.

Recycling en hergebruik

Sommige isolatieproducten zijn uitstekend te hergebruiken. Andere kunnen makkelijk worden gerecycled. Daarvoor moet dan wel een infrastructuur aanwezig zijn. Recyclebaar zijn alleen is in termen van duurzaamheid niet genoeg, het moet vooral ook daadwerkelijk gebeuren.

Ten aanzien van isolatieproducten kan wat betreft duurzaamheid moeilijk een scheiding gemaakt worden tussen natuurlijke producten en industrieel vervaardigde producten. Afhankelijk van de gekozen wegingsfactoren kunnen sommige industrieel vervaardigde producten milieuvriendelijker genoemd worden dan bepaalde natuurlijke producten.

Ook moet er gekeken worden naar de isolatiewaarde per eenheid (gewicht/volume) product. Het gaat dan om de vraag of er veel of weinig materiaal nodig is om een bepaalde isolatiewaarde te bereiken.

Er worden steeds meer (duurzame) isolatieproducten ontwikkeld. De bekendheid en verkrijgbaarheid is niet altijd even groot. Een misverstand is dat milieuvriendelijke producten duurder zijn. Dat kan, maar is lang niet altijd het geval.

Bio-ecologisch isolatiemateriaal

Voor het toepassen van natuurlijke, duurzame materialen wordt wel de term ‘bio-ecologisch’ gebruikt. Bio-ecologisch isolatiemateriaal komt van teelbare grondstoffen. De hoofdbestanddelen zijn afkomstig uit land- en bosbouw. Bovendien dienen ze een goede milieubalans te hebben, wat dus lang niet voor alle natuurlijke materialen geldt, en weinig of geen schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. Bio-ecologische isolatiematerialen zijn dampopen en vochtregulerend.

Wilt u meer weten over isolatiematerialen en hun duurzaamheid? Klik hier>> voor een overzicht van (milieu)isolatieproducten.

© 2011 Isolerendoejezo.nl - Sitemap | Disclaimer